Privacy statement

This privacy statement (because of the GDPR) applies to the services of Peter van Nugteren | Photography. By using this website you agree to accept the privacy policy.

Peter van Nugteren | Photography is aware that you trust me and see it as her responsibility to protect privacy. Peter van Nugteren | Photography respects the privacy of all users of its site and ensures that the personal information you provide is treated confidentially.

On this page you will find out what data is collected, what this data uses and how it improves your user experience when you use my website. If you have any questions or comments, please send an email to info@petervannugteren.com

Personal data that Peter van Nugteren | Photography processes:

Peter van Nugteren | Photography processes your personal data that you provide yourself orally, by telephone, by e-mail or via the contact form on www.petervannugteren.com, because you want to use my services. Below is an overview of the personal data that I process (if applicable for the purpose):

– IP address

– Location data

– Information about your activities on the website

– Photos taken during a public event

– Internet browser and device type

– First and / or last name

– E-mail address

– Address data

– Phone number

– Bank account number

Special and / or sensitive personal data:

The website www.petervannugteren.com and / or the Peter van Nugteren | Photography service does not intend to collect data about website visitors who are younger than 16 years of age. Unless they have permission from parents or guardians. However, I can not check whether a visitor is older than 16 and therefore I advise parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children being collected without parental consent. If you are convinced that personal details have been collected about a minor without this consent, please contact me via info@petervannugteren.com and I will delete this information.

Peter van Nugteren | Photography processes your personal data for the following purposes:

– To call you if this is necessary to be able to carry out our services

– Inform you about changes to our services

– To be able to process your payment

– Deliver goods and / or services to you

How long will the personal data be retained?

Peter van Nugteren | Photography does not store your personal data longer than is strictly necessary to achieve the purposes for which your data is collected. I use the following retention periods for the following (categories) of personal data:

Contact details: until you ask me to delete it or until I terminate my activities, with this in mind:

Personalia: 7 years (legal obligation)

Address: 7 years (legal obligation)

Contact details: 7 years (legal obligation)

Sharing personal data with third parties:

Peter van Nugteren | Photography does not sell your information and only provides it to third parties if this is necessary for the execution of our agreement or to comply with a legal obligation. With companies that process your data in our assignment, we conclude a processor agreement to ensure the same level of security and confidentiality of your data.

View, modify or delete data:

You have the right to view, correct or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw your consent to data processing or to object to the processing of your personal data by Peter van Nugteren | Photography and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal information we hold to you or another organization mentioned by you in a computer file.

You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for cancellation of your consent or objection to the processing of your personal data to info@petervannugteren.com.

To make sure that the request for access has been made by you, I ask you to send a copy of your proof of identity with the request. I respond as quickly as possible, but within four weeks, at your request.

 

 ———————————————————–

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring (in het kader van de AVG) is van toepassing op de diensten van Peter van Nugteren| Photography. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren.

Peter van Nugteren| Photography is zich er van bewust dat jij vertrouwen stelt in mij en ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om de privacy te beschermen. Peter van Nugteren| Photography respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die Peter van Nugteren| Photography verwerkt:

Peter van Nugteren| Photography verwerkt je persoonsgegevens die je zelf mondeling, telefonisch, per e-mail of via het contactformulier op www.farcows.nl verstrekt, omdat je gebruik wil maken van mijn diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik (indien van toepassing voor het doel) verwerk:

– IP-adres

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op de website

– Foto’s gemaakt tijdens een openbaar evenement

– Internetbrowser en apparaat type

– Voor- en/of achternaam

– E-mailadres

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De website www.petervannugteren.com en/of dienst Peter van Nugteren| Photography heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens is verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@petervannugteren.com dan verwijder ik deze informatie.

Peter van Nugteren| Photography verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Jou te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten

– Jouw betaling af te kunnen handelen

– Goederen en/of diensten bij je af te leveren

Hoe lang blijven de persoonsgegevens bewaard

Peter van Nugteren| Photography bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Contactgegevens: totdat je mij verzoekt deze te verwijderen of totdat ik mijn activiteiten beëindig, waarbij geldt:

Personalia: 7 jaar (wettelijke verplichting)

Adres: 7 jaar (wettelijke verplichting)

Contactgegevens: 7 jaar (wettelijke verplichting)

Delen van persoonsgegevens met derden

Peter van Nugteren| Photography verkoopt jouw gegevens niet en verstrekt deze uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Privacyverklaring: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Peter van Nugteren| Photography en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@petervannugteren.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .